A horgászat alapszabályairól

Horgászbotok egy hevederrel erősített hordóban.

7847 Kovácshida, Halőrház 0112 hrsz.

Az Egyesület alapítási éve: 1977

Nyilvántartásba vételi szám: Pk.60072/1989/1/1.

Miklós Bence

Az Egyesület elnöke

ALAPSZABÁLY

I. Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: BCM Kovácshida Horgász Egyesület

 1. 2. Az Egyesület rövid neve: BCM Horgász Egyesület
 2. 3. Az Egyesület székhelye: 7847 Kovácshida, Halőrház 0112 hrsz.

5. Az Egyesület alapítási éve: 1977

6. Az Egyesület jogállasa: Nem közhasznú jogi személyiségű szervezet.

7. Egyesület vízterületei, ingatlanai:

7.1. Szödönyi-tó: Kovácshida, 0110,0112hrsz. alatt

7.2. Kertalja-tó: Kovácshida, 0121,0123hrsz alatt

7.3. Új-tó: Kovácshida, 088, 090, 087hrsz alatt

7.4. Halőrház: Kovácshida, 0113/7hrsz alatt

7.5. Horgásztanya: Kovácshida, 0120hrsz alatt

7.6. Akácerdő: Kovácshida, 039hrsz alatt

7.7. Legelő: Kovácshida, 055/1hrsz alatt

7.8. Tőzegrakodó: Kovácshida,0124hrsz alatt

7.9. Mocsár: Kovácshida, 0125/2hrsz alatt

 1. Az Egyesület pecsétje: Körpecsétben az Egyesület rövidített neve, székhelye, adószáma, alapítás évszáma, közepén horoggal.
 2. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
 1. Az egyesület vállalkozási tevékenységét csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel. azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
 2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem folytat pártpolitikai tevékenységet.

12. Az Egyesület tagja a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, valamint a Horgász
Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének, mint érdekképviseletet ellátó szervezetnek. Az Egyesület tagjait megilletik az e tagságból származó jogok, és terhelik az ebből adódó
kötelezettségek is. A fentiekre tekintettel az Egyesület elismeri, hogy a tagjai egyarán tagjai a
Magyar Országos Horgász Szövetségnek is.13. Az Egyesület a működését a 2013. évi V. törvény hatálya alatt végzi.

II. Az egyesület célja

 • Tagjai horgász érdekeinek képviselete
 • Horgászati lehetőség biztosítása, az Egyesület tulajdonában levő tavakon
 • Horgászati programok támogatása, szervezése
 • Tagjainak horgász versenyeken való részvételének támogatása
 • Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése
 • A horgászok és az ifjúsági horgászok természetszeretetre és természetvédelemre való nevelése
 • A természetes örökségek tiszteletére és védelmére való nevelés, ezen törekvések támogatása.
 • az Egyesület területein található tőzeg kitermelése, kitermeltetése a horgászható vízterület növelése érdekében
 • Őshonos halfajták és növénytársulások megóvása, a taxákba történő visszatelepítése
 • az Egyesület tevékenysége során a helyi önkormányzattal, más Egyesületekkel, egyéb civil szervezetekkel, határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása.

III. Az egyesület feladatai

Az egyesület az alábbi közfeladatokat kívánja végezni:

 • A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása. / Az 1996. évi. LIII. tv. a termeszei védelméről 64. § (1) bek./
 • Helyi környezet, és természetvédelem, vízgazdálkodás, víz-kár elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz-elvezetés, -kezelés, és -ártalmatlanítás, hulladékgazdálkodás /2011. évi. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11.19/.
 • A egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. Megállapító jogszabály: 2004. évi I. tv. a sportról 49.§ c)-e).

 1. Az Egyesület céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:1.Biztosítja a rendszeres Egyesületi élethez szükséges feltételek, valamint a horgászattal összefüggő ismeretek gyarapítását. A tagság tudomására hozza a horgászattal összefüggő jogszabályok rendelkezéseit, az idevonatkozó egyéb belső, a Közgyűlés által elfogadott rendelkezéseket.

 1. 2. Biztosítja a tagoknak az Egyesület tavain történő horgászatát, és egyben gondoskodik arról, hogy a tagok a fentiekben írt jogszabályokat és a helyi rendelkezéseket maradéktalanul betartsák.

 1. 3. Tervszerű halgazdálkodási folytat, biztosítja a tavaiban meglévő halállomány védelmét, gondoskodik a halállomány utánpótlásáról, haltelepítést, halnevelést végez.

 1. 4. Gondoskodik az Egyesület egyéb ingatlanainak, az Egyesület céljaival összhangban történő hasznosításáról.

 1. 5. Sportrendezvényeket szervez, az Egyesület tagjai körén belül, valamint más Egyesület által rendezett versenyekre résztvevőkel delegál. Az Egyesületi élet keretén belül elsősorban halfogó, valamint a horgászattal összefüggő ügyességi és szellemi versenyeket, vetélkedőkel szervez.

 1. 6. Időszakos kiadványokat, szórólapokat terjeszt, internetes oldalakon megjelentet, valamint saját honlapot tart lenn.

 1. 7. Természetvédelem, állatvédelem területén elősegíti a természet és állatvédelem technikáinak hatékony megismerését, annak gyakorlását, elsősorban szervezett programok, összejövetelek keretén belül.

 1. 8. Gondoskodik az Egyesület kezelésében álló természeti értékek eredeti állapotának megőrzéséről, e megőrzés fontosságának a tudatosításáról a tagság körében.

 1. 9. A természetvédelem alapelveit szem előtt tartva tavain törekszik a horgászható vízterület növelésére. Ezen belül szükség eseten iszapot kotortat, tőzeget termeltet.

 1. 10. Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, megfelelő létszámú halőröket alkalmaz, valamint társadalmi ellenőröket bíz meg a halállomány megvédése érdekében.
 2. 11. Halőrpihenőt, horgásztanyát tart fenn, tagsági viszonyon alapuló egyéb, horgászcélú közösségi szolgáltatást végez.

 1. 12.Tájékoztatja, és tájékoztatást kér a helyi önkormányzattól az egyesület érdekkörében felmerült kérdések kapcsán, kapcsolatot tart fenn a Megyei Horgász Szövetséggel, szükség esetén szakmai tanácsot kér a szövetségtől.

 1. 13. Az Egyesület már, határon belüli és határon túli, civil szervezetekkel is felveszi a kapcsolatot, tájékoztatást kér és ad a horgászati lehetőségekről, halvédelmi technikákról, egyéb a horgászattal összefüggő kérdések vonatkozásában.

IV. Az egyesület vagyona és gazdálkodása

 1. 1. Az Egyesület nem-nyereségorientált tevékenységei folytató szervezet, vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve az Egyesület esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételből képződik.
 2. 2. Az Egyesület éves költségvetés alapján a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli előírások szerint gazdálkodik.
 3. 3. Az Egyesület bevételei:
 • a rendes és ifjúsági tagok által fizetett alaptagdíj, az alaptagdíjon felüli kiegészítő tagdíj, egyéb hozzájárulás, illetve felajánlás,
 • a tiszteletbeli tagok által megfizetett, az alaptagdíjon felüli kiegészítő tagdíj, egyéb hozzájárulás, illetve felajánlás,
 • a pártoló tagok által fizetett pártoló tagdíj, felajánlás, egyéb hozzájárulás,
 • egyszeri tagi halasítási hozzájárulás,
 • állami és civil szervezetek támogatása,
 • természetes és jogi személyek adományai,
 • pályázati úton elnyert támogatások,
 • rendezvények, táborok, konferenciák szervezési tevékenységének bevételei,
 • saját humán tevékenysége eredményeinek az értékesítéséből származó bevételek,
 • megbízás alapján végzett munka bevételei,
 • ingóságok és ingatlanok hasznosításából származó bevételek,
 • egyéb bevételek.

A rendes és ifjúsági tagok alap tagdíjának, valamint kiegészítő tagdíjának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A pártoló tagok tagdíját az Elnökség határozza meg.

 1. 4. Az Egyesület kiadásai:
 • rendezvények, táborok költségei,
 • képzési, továbbképzési kiadások,
 • alkalmazottak személyi jellegű költségei.
 • az Egyesület   számítástechnikai   eszközeinek   beszerzési, pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségei,

 • Internet kapcsolathoz is alkalmas telefondíjak,

 • létesítmények beszerzési és fenntartási költségei,

 • tárgyi eszközök beszerzési és fenntartási költségei,

 • adminisztratív (könyvelés, posta, telefon. írószer stb.) költségek.

 • kiküldetési költségek,

 • költségtérítések,

 • egyéb kiadások.
 1. Az Egyesület az adott évre vonatkozó, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetés tervezetét az Elnökség készíti el.
 2. Az Egyesület céljai megvalósításához, a gazdasági teltételek biztosítása érdekében másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így a vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos szerepet tölthetnek he az Egyesület gazdálkodásában.
 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek A vagyon kezeléséért az Elnökség felelős. Az Elnökség mandátumának lejártakor köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a Közgyűlésnek elszámolni.

 1. A rendes és ifjúsági tagoknak az alaptagdíjakat a tárgyév re vonatkozóan a tárgyév április 30-ig be kell fizetni. Évközi belepés esetén az új rendes és ifjúsági tagnak az adott évre vonatkozó alaptagdíjat a belépést követő 30 napon belül kell befizetni.
 2. Az adott évi kiegészítő tagdíj megfizetése a rendes, ifjúsági és tiszteletbeli tagok számára nem kötelező, azzal, hogy csak két egymást követő évben lehet a kiegészítő tagdíj megváltása nélkül a tagságot fenntartani, de az Egyesület kezelésében álló vízterületeken horgászni csak a kiegészítő tagdíj megfizetése után jogosultak a tagok.

10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

11. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez szükséges tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást a hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

12. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat elfogadására nincs szükség.

V. Az egyesület tagsága

 1. 1. Az egyesület taglétszáma

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjai létszámának felső határát a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés által meghatározott taglétszám a jelen fejezet 3.2. pontja alapján felvett ifjúsági tagok létszámával automatikusan bővül.

 1. 2. Az Egyesület tagjai:

a.) rendes tag

b.) ifjúsági tag

c.) tiszteletbeli tag

d.) pártoló tag

2.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden, az Egyesület célkitűzéseivel egyetértő nagykorú, horgászvizsgával rendelkező személy, aki:

 1. elfogadja az Egyesület Alapszabályát:
 2. belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja,

c. aki az Egyesület két már meglévő tagja írásbeli ajánlásával támogat, kivéve az ifjúsági tagot,

 1. vállalja az alaptagdíj fizetését,
 2. vállalja az egyszeri halasítási hozzájárulás megfizetését,
 3. kötelezettséget vállal a jelen Alapszabályba foglalt Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre

g. nem áll az állami horgászjegy kiváltás tilalmának hatálya alatt, valamint az Egyesület és más egyesületek által hozott fegyelmi intézkedés hatálya alatt,

h. Az Egyesület nem zárta ki korábban tagjai sorából.

2.3 Az Egyesület vártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes személyek és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel, tevékenységeivel és horgászrendjével egyetértenek, az Egyesület céljainak és feladatainak ellátásában vagyoni hozzájárulással vesznek részt.

 1. Az Egyesület ifjúsági tagjai lehetnek mindazok a 12. életévüket betöltött, horgászvizsgával rendelkező kiskorú személyek, akik:

 1. elfogadják az Egyesület Alapszabályát,
 2. belépési szándékukat a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják,

c. akiket az Egyesület két már meglévő tagja ajánlással támogat, vagy akinek bármely felmenője legalább 4 éven keresztül érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezett az Egyesületben.

d. vállalják az ifjúsági alaptagdíj fizetését és rájuk esetleg vonatkozó egyszeri halasítási hozzájárulás megfizetését.

e. kötelezettséget vállalnak a jelen Alapszabályba foglalt Egyesületi célok megvalósítása

érdekében történő közreműködésre.

h. Az Egyesület nem zárta ki korábban tagjai sorából.

 1. A 18. életevet be nem töltött személyek belépési nyilatkozatainak érvényességéhez
  törvényes képviselője(i) hozzájárulása szükséges.

2.5. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek mindazok a nagykorú természetes személyek, akiket az Egyesület érdekében kifejtett kimagasló érdemeik alapján a Közgyűlés tiszteletbeli tagnak választott meg.

 1. 2.6. Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok adatait bizalmasan kezeli, azokat csak az adatvédelmi törvény szabályai szerint kezelheti.

3. Az Egyesületi tagság keletkezése:

A rendes tagok és az ifjúsági tagok tagfelvételről, amennyiben a létszám keret lehetővé teszi, az Egyesület Elnöksége egyhangúlag dönt.

Amennyiben a létszám keret betöltött, az Elnökség a határozatában megállapítja, hogy a tagfelvételi kérelem érdemi elbírálására nincs lehetősége, rögzíti továbbá, hogy a kérelmei annak érdemi vizsgálata nélkül utasította el.

A kérelmezői a döntésről a jogorvoslati lehetőségről is tájékoztatva, írásban értesíti ki az Elnökség.

A kérelmező felvételét megtagadó határozat ellen 15 napon belül, az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.

Az a 12. életévét betöltött kiskorú személy, aki ezen életkor betöltését megelőzően az Egyesületnél folyamatosan legalább 4 éven keresztül éves gyermek területi jeggyel rendelkezett, valamint felmenője legalább 4 éven keresztül rendes tagja volt az Egyesületnek, törvényes képviselője(i) kérelmére halasítási hozzájárulás mentesítése mellett kérheti ifjúsági tagként történő felvételét. Ezen ifjúsági tag felvételérő! az Elnökség dönt, a tag felvételét megtagadni ebben az esetben csak a 2.2. g. pont alapján van lehetőség. Ebben az esetben a Közgyűlés által meghatározott taglétszám az így felvett ifjúsági tagok létszámával automatikusan bővül.

3.3. Annak a 12. életévét betöltött kiskorú személynek ifjúsági tagkent való felvételéről, aki a 3.2. pontban foglalt különös feltételeknek nem felel meg, amennyiben a létszám keret lehetővé teszi, az Egyesület Elnöksége egyhangúlag dönt. Ebben az esetben az ifjúsági tag a halasítási hozzájárulás 50%-át köteles megfizetni a belépessel egyidejűleg. Ezzel az ifjúsági tag jogot szerez arra, hogy a 18. életévét betöltve az aktuális halasítási hozzájárulás 50%-ának megfizetése mellett kérje a rendes tagként történő felvételét. Ezen tag felvételéről az Elnökség dönt, a tag felvételei megtagadni csak a 2.2. g. pont alapján van lehetősége.

3.4 A pártoló tagsági jogviszonyt az Egyesület képviselője, valamint a pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és határozatlan időre egyaránt.

3.5. A tiszteletbeli tagot, az Elnökség javaslata alapján az Egyesület Közgyűlése a teljes taglétszám 2/3-os többséggel választja.4.Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:

4.1. A rendes tagok jogai:

 

4.1.1. Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, azokon indítványozási és szavazati joggal élhetnek.

Közvetlenül - a Közgyűlés keretében - választhatják meg a tisztségviselőket, valamint bármely tisztségre választhatók.

Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez.

Az éves alaptagdíjak és az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott pénzbeli hozzájárulás (kiegészítő tagdíj) befizetését követően jogosultak az Egyesület által kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányuk alapján horgászni az Egyesület vizein.

Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken, ezeken előadást tarthatnak.

Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

Folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Egyesület működésének bármely területén elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásáról.

Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőnek döntései, állásfoglalásai ellen szavukat felemelhetik, a törvénysértő határozatot a tudomásra jutásról számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatják.

4.2. A rendes tagok kötelezettségei

A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek betartása.

Az alaptagdíj, és amennyiben az Egyesület vízterületein horgászati joggal kívánnak élni, az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott pénzbeli hozzájárulás (kiegészítő tagdíj) megfizetése azzal, hogy amennyiben egymást követő két évben kiegészítő tagdíjat a tag nem vált, úgy, amennyiben a rákövetkező évben a tagsági jogviszonyának elvesztése terhe mellett köteles kiegészítő tagdíjat fizetni. Amennyiben a kiegészítő tagdíjat előzetes írásbeli figyelmeztetés ellenére, az így számított harmadik év vonatkozásában nem vált, úgy tagsági jogviszonya megszűnik.

Az állami horgászrend, valamint a helyi horgászrend betartása.

4.2.4. Köteles a természetet óvni, környezetkárosodás, halpusztulás esetén a halőröket
haladéktalanul értesíteni.

Köteles az Egyesület munkájában a legjobb képességei szerint részt venni, az Egyesület hírnevét öregbíteni.

Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevet sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni az Egyesület területi határának 1000 méteres körzetében.

Nappali horgászat esetén köteles a fogott és megtartott halat távozáskor minden esetben a halőrnek bemutatni,

Köteles a horgászat megkezdése előtt a beírókönyvbe nevét és érkezésének időpontját beírni, valamint a horgászat abbahagyásakor annak időpontját beírni, különös tekintettel arra az esetre, ha az Egyesület területét elhagyja.

Köteles az, egyesület jelentős érdekeit szem előtt tartani, az Egyesület tavai partjától számított 500 méteres távolságban nem folytathat olyan tevékenységet, mely tevékenységet az Egyesület a tagjainak nyújt. (Horgásztatás, szálláshely szolgáltatás, parkoló létesítése).

Köteles mindenben elősegíteni az Egyesület érdekeinek érvényre jutását, ide értre különösen a tópartok közvetlen 10 méteres körzetén belül a horgászhelyek biztosítását, a vendégházhoz vezető már meglévő út rendeltetésszerű használatának fenntartását.

4.3. A pártoló tagok jogai:

4.3.1. írásban javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület Elnökségéhez.

4.3.2. Megállapodás alapján, és annak időtartama alatt, igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat, a megállapodásban foglaltak szerint horgászhatnak az Egyesület vizein.

Az Elnökség által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

Tagságuk időtartama alatt megfigyelőként reszt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkeznek, a vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem választhatnak.

4.4. A pártoló tagok kötelezettségei:

4.4.1. Az Egyesület pártoló tagjai kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevet sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

Kötelesek az Állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megtartani.

Kötelesek a természetet óvni, környezetkárosodás, halpusztulás esetén a halőröket haladéktalanul értesíteni.

A számukra a megállapodásban meghatározott pártoló tagdíjat megfizetni.

Kötelesek az együttműködési megállapodásban foglaltlaknak, illetve az abban vállalt kötelezettségeknek eleget tenni.

Kötelesek a megállapodásban meghatározott idő elteltével a horgászatot abbahagyni.

4.4.7. Nappali horgászat esetén köteles a fogott és megtartóit halat távozáskor minden esetben a halőrnek bemutatni,

4.4.8. Köteles a horgászat megkezdése előtt a beírókönyvbe nevét és érkezésének időpontját
beírni, valamint a horgászat abbahagyásakor annak időpontját beírni; különös tekintettel
arra az esetre, ha az Egyesület területét elhagyja.

4.4.9. Köteles az egyesület jelentős érdekeit szem előtt tartani, az Egyesület tavai partjától
számítóit 500 méteres távolságban nem folytathat olyan tevékenységet, mely tevékenységet az
Egyesület a tagjainak nyújt. (Horgásztatás, szálláshely szolgáltatás, parkoló létesítése).

4.4.10. Köteles mindenben elősegíteni az Egyesület érdekeinek érvényre jutását, ideértve
különösen a tópartok közvetlen 10 méteres körzetén belül a horgászhelyek biztosítását, a
vendégházhoz vezető már meglévő út rendeltetésszerű használatának fenntartását.

4.4.11. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni az Egyesület területi határának 1000 méteres körzetében.

4.5. Az ifjúsági tagok jogai:

Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat.

Az éves tagdíj és az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott kiegészítő tagdíj befizetését követően jogosultak, az Egyesület állal kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányok alapján horgászni az Egyesület vizein.

Az Egyesület vezető szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

Megfigyelőként részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem választhatnak.

Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken.

4.6. Az ifjúsági tagok kötelezettségei:

Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevet sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

Köteles az Állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megtartani.

4.6.3. Köteles természetet óvni, a környezetkárosodás, halpusztulás eseten a halőröket
értesíteni.

4.6.4. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására
irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a
betekintést lehetővé tenni az Egyesület területi határának 1000 méteres körzetében.

4.7. A tiszteletbeli tagok jogai:

4.7.1 Részt vehetnek az egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, azokon indítványozási joguk van.4.7.2. Javaslatokat terjeszthetitek fel az Egyesület szerveihez.

Mentesülnek az éves alaptagdíj-fizetési kötelezettség alól.

A Közgyűlés által meghatározott, az éves tagdíjon felüli kiegészítő tagdíj befizetését követően jogosultak az Egyesület által kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányok alapján horgászni ez Egyesület vizein.

Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken, ezeken előadást tarthatnak.

Az Egyesület vezető szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

4.7.7. Folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Egyesület működésének bármely területén
elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól,
állásfoglalásáról.

4.7.8. Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát felemelhetik, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatják.

4.8. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:

A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek betartása.

Amennyiben az Egyesület vízterületein horgászati joggal kívánnak élni, kötelesek a Közgyűlés által meghatározott kiegészítő tagdíj megfizetésére.

Kötelesek az állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet betartani.

4.8.4. Kötelesek a természetet megóvni.

Kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnévéi sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni az Egyesület területi határának 1000 méteres körzetében.

5. Az Egyesületi tagság megszűnése:
5.1. A rendes tagság megszűnik:

a tag írásban, az Elnökséghez, benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat kézhezvételének napján,

a tag halálával

c) a tag kizárásával

A

d) felmondással

5.2. A pártoló tagság megszűnik:a) az Egyesület és a pártoló tag közötti határozott időre szóló együttműködési megállapodásban foglalt időtartam lejártával,

b) a határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás bármely fel általi felmondása következtében, a másik félhez írásban benyújtott felmondó nyilatkozat kézhezvételétől számított 30. napon,

c)a tag halálával, valamint a jogutód nélküli megszűnésével,

d)a tag kizárásával.

5.3. Az ifjúsági tagság megszűnik:

a tag írásban, az Elnökséghez, a nyilatkozat kézhezvételének napján.

a tag halálával,

a tag kizárásával,

a tag rendes taggá válásával,

felmondással.

5.4. A tiszteletbeli tagság megszűnik:

a tag írásban, az Elnökséghez, benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat kézhezvételének napján.

a tag halálával,

a tag kizárásával.

VI. Tag kizárása

 1. 1. A rendes tag kizárása
 2. 1.1.Azt a rendes tagot, aki

a) a tárgy év április 30-ig tagdíjat be nem fizető tag számára, a felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül kötelező legyen befizetni a tagdíjat, ennek elmaradása esetén tagsága törlésre kerül,

b) büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület serelmére, és ezen cselekmény miatt büntető vagy szabálysértési eljárás indul ellene,

c) akinek az állami horgászjegyét a Magyar Országos Horgász Szövetség jogerősen visszavonta.

d) aki tevékenységével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület jelentős érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

akit az Egyesülettel szembeni polgári jogvitában a bíróság jogerősen elmarasztal - ide nem értve a jelen Alapszabályban rögzített jogorvoslati eljárásokban született határozatokat-,

kétszeres fegyelmi büntetés kizárás

az Elnökség határozatában kizárja a rendes tagok sorából.

Az Egyesület jelentős érdekében áll a horgászat zavartalan biztosítása, a tavak és a tópart egészséges állapotának megőrzése, a vízminőség megőrzése, a tavaink közvetlen szomszédságában a horgász turizmus kapcsán a szálláshelyek Egyesület általi kizárólagos biztosítása, az Egyesület tópartjainak védelme, ezen belül is a tóparttól számított minimum lá méteres használati sáv megőrzése, az egyesületi vendégház megközelítésének biztosítása, a megfelelőhalőrzés biztosítása, a halőreink becsületének megvédése.

A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetéséről az Elnökség külön határozat elfogadásával dönt. Az Elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított soron következő Elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. Az Elnökségi ülés időpontjáról a tagot írásban értesíteni kell, és az Elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag előadja védekezése alapjául szolgáló tényeket. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

1.4. A kizárással szembeni jogorvoslat

1.4.1 A tagság megszűnését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.

A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlésen az elnökség ismerteti a
kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag
szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés eseten a Közgyűlés közgyűlési
határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helybenhagyásáról vagy hatályon
kívül helyezéséről.

1.4.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

2 A pártoló tag kizárása

2.1 Azt a pártoló tagot, aki

az együttműködési megállapodásban foglaltakat jelentős mértékben megszegi,

vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti

az állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megsérti,

büntető vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás indul ellene,

aki tevékenységével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület jelentős érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

akit az Egyesülettel szemben polgári jogvitában a bíróság jogerősen elmarasztal – ide nem értve a jelen Alapszabályban rögzített jogorvoslati eljárásokban született határozatokat -,

g)  kétszeres fegyelmi büntetés kizárás

az Elnökség határozatában kizárja a pártoló tagok sorából.

2.2 A tagsági viszony kizárással történő megszüntetésről az Elnökség külön határozat
elfogadásával dönt. A határozathozatal során az Elnökség a soron következő Elnökségi ülésen
egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban
indokolni. A kizárásról, az Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagoz. Az
Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

2.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

2.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést. A fellebbezés hiányában, amennyiben a megállapodásban meghatározott időtartam nem jár le, az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az Elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés eseten a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.

2.3.2 A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

2.4. Azt a pártoló tagot, akinek határozóit időre szól a megállapodása, a 2.1. a.b.c, pontjaiban rögzített cselekmények megvalósítása esetén, az Egyesület halőre(i) pártoló tagsági jogainak gyakorlásában azonnali hatállyal felfüggeszti az Elnökség kizárásáról szóló döntése meghozataláig.

3. Az ifjúsági tag kizárása

3.1. Azt az ifjúsági tagot, aki:

az alaptagdíj fizetés elmaradása esetén az esedékességtől számítolt 15 napon belüli írásban 30 napos póthatáridő adásával történő, törvényes képviselőjének címére is megküldött Elnökségi felszólítást követően sem teljesíti kötelezettségét, továbbá az ezt követő szintén írásban adott további 15 napos póthatáridő lejártát követően sem teljesíti tagdíj fizetési kötelezettségét,

büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás indul ellene,

c) akinek az állami horgászjegyét a Magyar Országos Horgász Szövetség jogerősen visszavonta

az Elnökség határozatában kizárja az ifjúsági tagok sorából.

3.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az Elnökség külön határozat
elfogadásával dönt. Az Elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított soron
következő Elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. Az Elnökségi ülés
időpontjáról a tagot és törvényes képviselőjét írásban értesíteni kell és az elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag, valamint törvényes képviselője előadja védekezése alapjául
szolgáló tényeket. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról az
Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot, és törvényes képviselőjét. Az Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

3.3 A kizárással szembeni jogorvoslat

A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett törvényes képviselője útján annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő Közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.

A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az Elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag és törvényes képviselője szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben hagyásáról, vagy hatályon kívül helyezéséről.

A közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

VII. Az egyesület szervezete

1.  Az Egyesület szervei:

Közgyűlés,

Egyesület Elnöksége,

Felügyelő Bizottság,

Fegyelmi Bizottság.

2.  Az Egyesület tisztségviselői:

2.1 Az Egyesület elnöke: Miklós Bence

Az Egyesület titkára: Pál Zsolt

Kettő fő Elnökségi tag: Bagladi Zoltán (fejlesztésekért felelős alelnök), Bartha Gábor (oktatási-ifjúsági és versenyfelelős)

A Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja

A Fegyelmi Bizottság elnöke és két tagja

3. A KözgyűlésAz Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, az Egyesület tagjainak rendszeres tanácskozása, melynek összetételét a rendes tagok összessége alkotja. A Közgyűlés nyilvános, a Közgyűlésen a rendes tagok, és pártoló tagok, ifjúsági tagok és a tiszteletbeli tagok egyaránt részt vehetnek. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az Egyesület elnöke, vagy Elnöksége indítványozza, továbbá a rendes tagság legalább 1/3-ának a cél megjelölésével történő írásbeli kezdeményezésére, továbbá, ha a bíróság elrendeli, vagy az elnök indokoltnak látja (rendkívüli Közgyűlés).

A Közgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat megjelölésével az Elnökség nevében az elnök küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább 15, rendkívül indokolt esetben legalább 7 nappal.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%a + 1 fő jelen van.  Határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést egy, az eredeti meghívóban előre meghatározott későbbi időpontban kell összehívni ugyanazon napirendi pontok megtartása mellett. A másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, valamint két hitelesítő tag és a jegyzőkönyv vezető ír alá.

 1. 3.5 A Közgyűlés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály, vagy a Közgyűlés másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdési elvetettnek kell tekinteni. Indokolt esetben az Egyesület bármely tagja indítványozhatja a név szerinti szavazás elrendelését. Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más civil szervezettel történő egyesülésnek a kimondáshoz, valamint az Egyesület tulajdonában álló vízterületek elidegenítéséhez a szavazatra jogosult tagok 75%-ának az egyetértő szavazata szükséges. A vezető tisztségviselők visszahívásához a szavazásra jogosult tagok 50%+ 1 fő egyetértő szavazat szükséges.
 2. 3.6 A tagságnak a helyi horgászrend módosításának körében előterjesztett indítványait legkésőbb a tárgyévi közgyűlést megelőző év november 30. napjáig lehet az elnökséghez írásban benyújtani.
  Az ezen időpontot követően benyújtott indítványokat a tárgyévi közgyűlést követő rendes, vagy rendkívüli közgyűlés tárgyalja meg.

3.7. A helyi horgászrend módosításának körében előterjesztett azon javaslatot, mehet a Közgyűlés leszavazott, (nem kapott a kérdés szavazati többséget) a leszavazástól számított 3. tárgyévben lehet csak újra a Közgyűlés elé szavazásra bocsátani.

3.8. A Közgyűlés nyilvános, azon bárki - előzetes értesítés nélkül is - részt vehet, és minden rendes tagot egy szavazat illet meg.

4.  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

Az alapszabály megállapítása, módosítása.

Az Egyesület tisztségviselőinek, beleértve az elnöknek, a három Elnökségi tagnak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Egyesület titkárának a megválasztása és visszahívása.

Az éves költségvetés megállapítása, elfogadása.

Az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása.

A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.

A Fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadása.

Az éves alaptagdíj összegének meghatározása és módosítása.

A rendes és ifjúsági tagsági jogviszony létesítésekor fizetendő egyszeri halasítási pénzbeli hozzájárulás meghatározása.

Az éves alaptagdíjon felüli, éves kiegészítő tagdíj meghatározása.

4.10.  Az Egyesület tulajdonában, illetve kezelésében álló tavak elidegenítése, illetve

hasznosítása

Az Egyesület tulajdonában, illetve kezelésében álló tavak elidegenítése, illetve

hasznosítása.

Az Egyesület tulajdonában, illetve kezelésében álló egyéb ingatlanok elidegenítése, illetve hasznosítása.

 1. 4.13.Az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatát megsemmisíti.

4.14.   Másodfokon jár el az Elnökség, a Felügyelő bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

4.15. Költségvetésben állapítja meg az Elnökség költségtérítését.

Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más civil szervezettel történő egyesülésnek a kimondása.

Minden olyan egyéb kérdésben való döntés, melyet jelen Alapszabály más pontjai a Közgyűlés hatáskörébe utalnak.

5. A tisztségviselők megválasztása

Az Egyesület tisztségviselőit az Egyesület Közgyűlése 5 éves időtartamra választja. Az Egyesület tisztségeire az Egyesület minden rendes tagja megválasztható. Abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő megbízatása annak lejárta előtt szűnik meg, így időközi választásról van szó, a vezető tisztségviselőt a soron következő tisztújító közgyűlésig még hátralévő időtartamban választhatja meg a Közgyűlés.

A tisztújító közgyűlés összehívását megelőzően az Egyesület elnöksége, az Egyesület rendes tagjaiból háromtagú bizottságot jelöl ki annak érdekében, hogy a Bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatot tegyen az Egyesület tisztségviselőinek személyére. Az Elnökség által kiküldött Bizottság javaslatain túl az Egyesület bármely rendes tagja javaslatot lehet, a tisztségviselők személyére.

5.3 Az Egyesület tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel /jelenlévő szavazásra jogosult tagok 50%-a+ 1 fő/ nyílt szavazással választja a Közgyűlés. Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt, úgy a második fordulóban a három legtöbb szavazatot megkapó jelölt vesz részt, és a választáshoz a relatív többség is elegendő /a legtöbb szavazatot elérő jelölt lesz megválasztva/.

6. A tisztségviselők visszahívása

6.1. A tisztségviselők visszahívására kizárólag a Közgyűlés jogosult.

6.2. A tisztségviselők visszahívásának van helye:

ha a tisztségből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget.

ha a kötelezettségeinek megszegésével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

ha kizárják az Egyesület soraiból.

A tisztségviselő visszahívására bármely Elnökségi tag, valamint a felügyelő bizottság elnöke tehet javaslatot.

A javaslatot az Elnökség, vagy a felügyelő bizottság elnöke a soron következő közgyűlés elé terjeszti, vagy ha a soron következő közgyűlés megtartása 3 hónapon túli időpontban esedékes, úgy a javaslatot előterjesztő egyben rendkívüli közgyűlés összehívását is kezdeményezi.

A közgyűlés a tisztségviselők visszahívásáról nyílt szavazással meghozott határozatában dönt. A visszahíváshoz a szavazásra jogosult tagok 50% + 1 fő egyetértő szavazata szükséges.

A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, annak hatályon kívül helyezésre iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszéken lehet keresetet benyújtani.

7. Az Egyesület Elnöksége

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai olyan büntetlen előéletű magyar állampolgárok lehetnek, akik nem állnak közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Az Egyesület elnökét, valamint Elnökségének tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A Közgyűlés külön választja meg az Egyesület elnökét és külön-külön az Elnökség tagjait. Az Egyesület Elnöksége 4 tagú, tagjai az elnök, a fejlesztésekért felelős alelnök, a titkár, valamint az oktatási-ifjúsági és versenyfelelős. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tevékenységéről legalább évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.

Az Egyesület Elnöksége szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, valamint a napirenden szereplő tárgysorozatot. Az Elnökségi ülésekre a meghívót 8 nappal az ülés időpontja előtt meg kell küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. Az Elnökség üléseire meg kell hívni azokat a tisztségviselőket, illetve tagokat, szükség eseten szakértőket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában. Az Elnökség üléseire meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki tanácskozási joggal vehet részi az ülésen.

7.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
tagfelvétellel kapcsolatban, valamint a helyi horgászrend körébe tartozó kérdésekkel
kapcsolatban hozott határozat vonatkozásában, valamennyi Elnökségi tag egyhangú szavazata
szükséges. A testület egyéb kérdésekben akkor határozatképes, ha az ülésen az Elnökség
legalább három tagja jelen van. Az üléseket az elnök vezeti le. Amennyiben a határozathozatal
során szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozathozatalt mellőzni kell, a kérdést a soron
következő Elnökségi ülésen újra kell tárgyalni. Amennyiben ekkor is szavazategyenlőség áll
fenn, úgy a kérdést el kell vetni. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet
betekintés céljából minden tag számára hozzáférhetővé kell tenni.

8. Az Elnökség feladata

8.1. Az elnökön keresztül összehívja, valamint előkészíti az Egyesület közgyűlését.

8.2. Gondoskodik az Egyesület tevékenységével összefüggő jogszabályok és a Közgyűlés határozatainak az érvényesítéséről.

Javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére, valamint évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységéről.

Gondoskodik az Egyesület kezelésében levő vízterületek horgászható állapotának fenntartásáról, azok lehetőség szerinti növeléséről. Ennek érdekében meder és víztisztító kezeléseket, kotrásokat rendel el, az éves költségvetési kereten belül.

Gondoskodik a halőrházhoz vezető bekötőút rendszeres karbantartásáról.

Meghatározza a haltelepítések optimális időpontjait.

Meghatározza a telepítésre kerülő haltípusokat, illetve azok tavak közötti optimális eloszlását.

A halvédelem érdekében átmeneti tilalmat, gyógyszeres kezelést, illetve etetését rendel el.

Két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület munkáját.

Dönt a rendes tagok, az ifjúsági tagok felvételéről.

8.11. Első fokon dönt a tag kizárásáról.

Meghatározza az Egyesület Elnökségi tagjainak feladatát két Elnökségi ülés közötti időszakban.

Dönt a helyi horgászrend azon kérdéseiben, melyek kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Első fokon jár el a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben, másodfokon jár el az Egyesület azon tagjainak fegyelmi ügyeiben, mely tagok nem töltenek be tisztséget az Egyesületnél.

8.15. Megállapítja az Egyesület által szervezett versenyek, illetve egyéb rendezvények időpontját, feltételeit, díjazását, kijelöli ezen rendezvények rendezőit, bíráit.

8.16. Meghatározza és költségvetésbe állítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét.

Javaslatot tesz a tiszteletbeli tagok személyére.

Az Egyesület tagjai közül kijelöli a leltározási feladatokat végző személyeket.

Pénzkezelési szabályzatot hoz létre.

8.20. A Magyar Országos Horgász Szövetség e tárgykörben kiadott útmutatója
figyelembevételével elkészíti, és szükség esetén módosítja az Egyesület fegyelmi szabályzatát.

8.21. Az egyesület tagjai közül szükség eseten póttagot delegál a Fegyelmi Bizottság üléseire.

8.22. Szakértőt kér fel a tavak vízminőségének és ökológiai egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtandó szaktanácsadásra.

Felel a halállomány védelméért, az Egyesület kezelésében álló tavak biológiai egyensúlyának megóvásáért.

Átveszi, és biztonságosan a tavakba kihelyezi a leszállított telepítésre kerülő

halmennyiséget.

Javaslatot tesz az Elnökségnek az optimális halmennyiség, halfajta és a tavakban történő eloszlatásuk tárgyában.

Meghatározza a gyógyszeres és kondíció növelő etetések számát és idejét.

8.27. Állategészségügyi vizsgálatot végez.

8.28. Gondoskodik a téli halvédelemről.

8.29. Módosíthatja a horgászrendet.

9. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartoznak a helyi horgászrenddel kapcsolatos feladatok.

Az Egyesület kezelésében lévő területek (tavak) gépjárművel történő megközelítésének meghatározása, a gépjárműparkolók kialakításának meghatározása.

A tavakon horgászhelyek kialakítása, illetve a horgászat elől elzárt védelmi területek kijelölése.

A megállapított költségvetés keretein belül, az egyes rovatok évközi átcsoportosítása.

A pártoló tagokkal kötendő megállapodás feltételeinek a meghatározása, így különösen a pártoló tagdíjak megállapítása, a pártoló tagok által kifogható halmennyiség megállapítása.

Az Elnökség a 9.1. és a 9.2. pontokban meghatározott kizárólagos hatásköreinek gyakorlása során különös figyelmet fordít az országos, valamint a helyi környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására.

10. Összeférhetetlenségi szabályok

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b pont) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

10.2. Nem minősül előnynek a civil szervezet által tagjának, a tagági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.10.3.Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszűnést követő három
évig áll fenn.

10.4. Az Egyesület Vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

10.5. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

10.6. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástál jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

10.7. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak.

11. Az Egyesület elnöke

Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli, akit akadályoztatása esetén elsődlegesen a titkár helyettesít.

Az elnök vezeti az Egyesületet, kapcsolatot tart az Elnökség többi tagjával, képviseli az Egyesületet a hatóságok és harmadik személy előtt.

Az elnök irányítja az Egyesület alkalmazottainak munkáját, a munkáltatói jogokat gyakorolja az alkalmazottak felett.

Biztosítja a pénzkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását.

11.5. Biztosítja a számviteli törvényben az Egyesületre nézve kötelezően meghatározott
rendelkezések alkalmazását.

11.6. Az elnök összehívja és vezeti az Elnökség üléseit és a Közgyűlést.

11.7. Az elnök az Egyesület titkárával, vagy a Felügyelő Bizottság elnökével, illetve a horgászmester-tógazdával gyakorolja, együttesen az utalványozási jogot. Akadályoztatása eseten az utalványozási jogot a titkár a felügyelő bizottság elnökével, vagy a horgászmester-tógazdával gyakorolja együtt. Amennyiben ezen esetre nézve a titkár is akadályoztatva van, úgy a Felügyelőbizottság elnöke a horgászmester-tógazdával együtt gyakorolja kivételesen az utalványozási jogot.

11/A.  Az Egyesület fejlesztésekért felelős alelnöke

 1. a.)Feltárja az Egyesület fejlesztésének lehetséges (új) irányvonalait, különös tekintettel a pályázati lehetőségekre,
 2. b.)javaslatot tesz az egyes pályázatok benyújtására vonatkozóan, koordinálja és menedzseli az Egyesület benyújtott pályázatait,
 3. c.)szervezi és lebonyolítóként részt vesz az egyesület által végzett beruházások, fejlesztések megvalósításában, elszámolásában és dokumentálásában,
 4. d.)segítséget nyújt az Egyesület tisztségviselőinek munkájához,
 5. e.)tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökség ülésein.

 

12. Az Egyesület titkára

A titkár irányítja az Egyesület ügyviteli, adminisztrációs és jogi ügyeit, ezen belül feladata:

a) a szükséges és jogszabályban előírt belső utasítások szükség szerinti kimunkálása, az Egyesület által kötött szerződések elkészítése, esetleges ellenjegyzése.

b) a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő indítványok előkészítése, szavazásra beterjesztése.

a Közgyűlés és az Elnökség állal hozott határozatok végrehajtásának biztosítása, illetve ellenőrzése.

a Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv vezetése nyilvántartása, a határozatképesség megállapítása.

segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában.

f) az elnökkel, vagy a felügyelő Bizottság elnökével, vagy a horgászmester-tógazdával együttes utalványozási jogokat gyakorol.

ellátja mindazon feladatokat, amelyet a jelen Alapszabály feladatául jelöl meg, illetve amellyel az Egyesület elnöke, vagy Elnöksége megbízza.

szervezi az Egyesület rendezvényeit.

 

13. Az Egyesület horgászmester-tógazdája teendői, melyet az elnökségi tagok látnak el:

felméri az Egyesület tavai körül felmerülő munkák mértéket,

segíti a halőrök munkáját a tópartok, a pihenőház karbantartásának vonatkozásában,

biztosítja a munkavégzés tárgyi feltételeit,

c) javaslatot tesz a tárgykörében a felmerült problémák, hiányosságok megoldására,

ügyel a tavak és környezetük tisztaságára,

kapcsolatot tart és ápol az illetékes önkormányzattal, társulásokkal, gazdálkodó szervezetekkel, valamint a tavak környékén működő őstermelőkkel.

környezetszennyezés esetten haladéktalanul intézkedik, biztosítja a kárenyhítést, értesíti az Egyesület elnökét, valamint az illetékes szakhatóságot.

irányítja a társadalmi halőrök munkáját, gondoskodik az alapvelő felszereléseikről, munkájukhoz kellő segítséget is nyújt, jelentéseiket továbbítja az Elnökségnek.

h)  biztosítja az Egyesület kezelésében álló tavak vízi növényeinek a megóvását, szükség

esetén javaslatot tesz a vízi növényzet pótlásának lehetőségeire,

i)   figyelemmel kíséri a vízminőséget, különös tekintettel a horgászok által felhasznált

etetőanyagok minőségére és mennyiségérc.

14. Az Egyesület oktatási, ifjúsági és versenyfelelőse:

gondoskodik az ifjúsági tagok szakismereteinek bővítéséről, sportszerű magatartásra neveléséről,

ellenőrzi az ifjúsági tagok körében a horgászrend megtartását,

javaslatot tesz a sporthorgász versenyek megrendezésére, az események időpontjaira, a versenyfeltételekre, a versenyek díjazására, a versenybírák személyére,

lebonyolítja a versenyeket, azokon, mint rendező részt vesz,

szükség esetén kijelöli az Egyesület versenycsapatát,

szükség esetén gondoskodik a horgászati ismeretek tárgykörből történő alapvizsgára való felkészítéséről.

biztosítja, hogy a helyi horgászrend rendelkezéseit minden tag megismerhesse, gondoskodik, hogy az országos és helyi horgászrendet érintő változások a halőrház közelében, jól látható helyen kifüggesztésre kerüljenek.

horgászismeretek bővítése témakörben előadásokat szervez, rendezvényekre tesz javaslatot.

i)tájékoztatást kér a halőröktől, valamint a társadalmi halőröktől a tagság körében
esetlegesen tapasztalt fegyelmi, etikai vétségekről.

15. A Felügyelő Bizottság

15.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezete munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság bármely tagja az. Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

15.2 A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni,
indítványozni az Elnökségi ülés, illetve a Közgyűlés összehívását, ha arról szerez tudomást,
hogy: az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan érintő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség vagy a Közgyűlés döntését teszi
szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

Az Elnökségi ülést a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte eseten a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha az Elnökség, illetve a Közgyűlés a törvénye működés helyreállítása érdekében

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság három tagját a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. Megbízásuk alatt az Egyesületben egyéb tisztségei nem vállalhatnak.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azonban az azon való részvételi szándékot legkésőbb az ülés előtt 3 nappal előre írásban jelezni kell. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, idejét, időpontját, valamint a napirenden szereplő tárgysorozatot. Az ülésekre a meghívót 8 nappal az ülés időpontja előtt meg kell küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. Az ülésekre meg kell hívni azokat a tisztségviselőket, illetve tagokat, szükség esetén szakértőket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni  

a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, akkor a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság csak az elnök és az egyik tag jelenléte esetén határozatképes, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben a bizottság két tag esetén határozatképes, akkor csak egyhangú döntést hozhat. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén ezt elvetettnek kell tekinteni.

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek, az Elnökség ülésein betekinthetnek az Egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek az Egyesület Elnökségének tagjaitól.

Egyes szakkérdések megvizsgálására, ideértve különösen a pénzügyi kérdéseket, szakértőt vehetnek igénybe.

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásbeli tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

15.10. A Felügyelő Bizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közhasznú
szervezetekre vonatkozó jogszabályok a felügyelő szerv számára előírnak.

16. A Felügyelőbizottságra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

16.1. Az Egyesület Felügyelőbizottságának tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

16.2. Nem lehet az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonathozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.

17. Fegyelmi Bizottság

A Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 évre. Megbízatásuk tartalma alatt egyéb tisztséget az Egyesületben nem vállalhatnak.

A Fegyelmi Bizottság 3 főből áll, a Bizottság elnökéből és 2 tagjából. Az elnökét maga

választja meg tagjai sorából.

A fegyelmi Bizottság első fokon jár el az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét és eljárásának részletes szabályait az Egyesület Fegyelmi Szabályzata határozza meg.

Eljárása során a vezető tisztségviselőktől, a szervezet munkavállalóitól, halőreitől, a társadalmi halőröktől tájékoztatást vagy felvilágosítási kérhet. A fegyelmi bizottság elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Fegyelmi Bizottság Elnöke a fegyelmi eljárás megindításáról az Elnökséget tájékoztatja, és egyben értesíti a fegyelmi tárgyalás időpontjáról is.

Az Elnökség tagjai a fegyelmi tárgyaláson tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Ha valamely tagja akadályoztatva van, és a fegyelmi tárgyaláson megjelenni nem tud, akkor az Elnökség, az Elnökségi tagok közül póttagot delegál a Fegyelmi Bizottság ülésére. Az így delegált póttagot a helyettesített Fegyelmi Bizottsági tag jogai illetik meg.

VIII. Az egyesület megszűnése

 1. 1. Jogutódlással történő megszűnés

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

Jogutód nélküli megszűnés

Az Egyesület a jogi személyek jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 1. 3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról

 1. 3.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
  után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező
  vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó
  bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem
  tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban
  megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

 1. 3.2. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
  rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
  vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén

egyesületi vagy

4.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

4.2. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igény érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. 1. Az Egyesület működése során keletkezett iratokat 6 évig meg kell őrizni.

 1. 2. Az Egyesület törvényességi felügyeletét a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el.

 1. 3. A Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 1. 4. Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint felelősséggel tartoznak az Egyesületnek okozott károk megtérítése tekintetében.

 1. 5. Az Egyesület szervei által hozott határozatok nem lehetnek ellentétesek jelen Alapszabályba foglalt rendelkezésekkel, valamint az idevonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

 1. 6. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.

Siklós, 2020. szeptember 13.

Napijegyek, horgászengedély

Válogass napijegyeink és sportjegyeink közül vagy válts horgászengedélyt nálunk kedvező áron!

Jegyek és engedélyek

Horgászati szezonok,
halőrház nyitvatartás

Szezon
Időszak
Nyitvatartás
Tavasz
március 1-től április 30-ig
6.00-18.00
Nyár
május 1-től augusztus 31-ig
6.00-20.00
Ősz
szeptember 1-től október 31-ig
7.00-18.00
Tél
november 1-től február 28-ig
7.00-16.00