telefonszám-halőr+3620 394 8516

+3620 230 9097

Facebook BCM HE horgásztavak +1 BCM HE horgásztavak

Pinterest BCM HE horgásztavak

Fénykép feltöltés

Horgászbolt

Rácvárosi Horgászbolt és webáruház

 

Gigant Baits Bojli

Időkép

 

Országos Meteorológiai Szolgálat

ALAPSZABÁLY

I.

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: BCM Kovácshida Horgász Egyesület 

2. Az Egyesület rövid neve: BCM Kovácshida HE.

3. Az Egyesület székhelye: 7847 Kovácshida, Halőrház 0112 hrsz.

5. Az Egyesület alapítási éve: 1977

6. Az Egyesület jogállása: Nem közhasznú jogi személyiségű szervezet.

7. Az Egyesület vízterületei, ingatlanai:

 

7.1. Szödönyi tó: Kovácshida, 0110, 0112, hrsz. alatt

7.2. Kertalja tó: Kovácshida, 0121, 0123, hrsz. alatt

7.3. Új tó: Kovácshida, 088, 090, hrsz. alatt

7.4. Halőrház: Kovácshida, 0113/7 hrsz. alatt

7.5. Horgásztanya: Kovácshida, 0120 hrsz. alatt

7.6. Akácerdő: Kovácshida, 039 hrsz. alatt

7.7. Legelő: Kovácshida, 055/1 hrsz. alatt

7.8. Tőzegrakodó: Kovácshida, 0124 hrsz. alatt

7.9. Mocsár: Kovácshida, 0125/2 hrsz. alatt

8. Az Egyesület pecsétje: Körpecsétben az Egyesület rövidített neve, székhelye, adószáma, alapítás évszáma, közepén horoggal.

9. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

10. Az Egyesület vállalkozási tevékenységét csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

11. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

12. Az Egyesület tagja a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, valamint a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének, mint érdekképviseletet ellátó szervezetének. Az Egyesület tagjait megilletik az e tagságból származó jogok, és terhelik az ebből adódó kötelezettségek is. A fentiekre tekintettel az Egyesület elismeri, hogy a tagjai egyaránt tagjai a Magyar Országos Horgász Szövetségnek is.

II.

Az Egyesület célja

 • Tagjai horgász érdekeinek képviselete.

 • Horgászati lehetőség biztosítása, az Egyesület tulajdonában levő tavakon.

 • Horgászati programok támogatása, szervezése

 • Tagjainak horgászversenyeken való részvételének támogatása

 • Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése

 • A horgászok és az ifjúsági horgászok természetszeretetre és természetvédelemre való nevelése

 • a természetes örökségek tiszteletére és védelmére való nevelés, ezen törekvések támogatása,

 • az Egyesület területein található tőzeg kitermelése, kitermeltetése a horgászható vízterület növelése érdekében.

 • Őshonos halfajták és növénytársulások megóvása, a tavakba történő visszatelepítése.

 • az Egyesület tevékenysége során a helyi önkormányzattal, más Egyesületekkel, egyéb társadalmi szervezetekkel, határon túli társadalmi szervezetekkel való együttműködés kialakítása.

III.

Az Egyesület feladatai

Az Egyesület céljait a következő tevékenységekkel kívánja megvalósítani:

 1. Biztosítja a rendszeres Egyesületi élethez szükséges feltételek, valamint a horgászattal összefüggő ismeretek gyarapítását. A tagság tudomására hozza a horgászattal összefüggő jogszabályok rendelkezéseit, az idevonatkozó egyéb belső, a Közgyűlés által elfogadott rendelkezéseket.

 2. Biztosítja a tagoknak az Egyesület tavain történő horgászatát, és egyben gondoskodik arról, hogy a tagok a fentiekben írt jogszabályokat és a helyi rendelkezéseket maradéktalanul betartsák.

 3. Tervszerű halgazdálkodást folytat, biztosítja a tavaiban meglévő halállomány védelmét, gondoskodik a halállomány utánpótlásáról, haltelepítést, halnevelést végez.

 4. Gondoskodik az Egyesület egyéb ingatlanainak, az Egyesület céljaival összhangban történő hasznosításáról.

 5. Sportrendezvényeket szervez az Egyesület tagjai körén belül, valamint más Egyesület által rendezett versenyekre résztvevőket delegál. Az Egyesületi élet keretén belül elsősorban halfogó, valamint a horgászattal összefüggő ügyességi és szellemi versenyeket, vetélkedőket szervez.

 6. Időszakos kiadványokat, szórólapokat terjeszt, internetes oldalakon megjelentet, valamint saját honlapot tart fenn,

 7. Természetvédelem, állatvédelem területén elősegíti a természet és állatvédelem technikáinak hatékony megismerését, annak gyakorlását, elsősorban szervezett programok, összejövetelek keretén belül.

 8. Gondoskodik az Egyesület kezelésében álló természeti értékek eredeti állapotának megőrzéséről, e megőrzés fontosságának a tudatosításáról a tagság körében.

 9. A természetvédelem alapelveit szem előtt tartva tavain törekszik a horgászható vízterület növelésére. Ezen belül szükség esetén iszapot kotortat, tőzeget termeltet.

 10. Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, megfelelő létszámú halőröket alkalmaz, valamint társadalmi ellenőröket bíz meg a halállomány megvédése érdekében.

 11. Halőrpihenőt, horgásztanyát tart fenn, tagsági viszonyon alapuló egyéb, horgászcélú, közösségi szolgáltatást végez.

 12. Tájékoztatja és tájékoztatást kér a helyi önkormányzattól az Egyesület érdekkörében felmerült kérdések kapcsán, kapcsolatot tart fenn a Megyei Horgász Szövetséggel, szükség esetén szakmai tanácsot kér a Szövetségtől.

 13. Az Egyesület más, határon belüli és határon túli, társadalmi szervezetekkel is felveszi a kapcsolatot, tájékoztatást kér és ad a horgászati lehetőségekről, halvédelmi technikákról, egyéb a horgászattal összefüggő kérdések vonatkozásában.

IV.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület nem-nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve az Egyesület esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételből képződik.

2. Az Egyesület éves költségvetés alapján a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli előírások szerint gazdálkodik.

3. Az Egyesület bevételei:

 • a rendes és ifjúsági tagok által fizetett alaptagdíj, az alaptagdíjon felüli kiegészítő tagdíj, egyéb hozzájárulás illetve felajánlás,

 • a tiszteletbeli tagok által megfizetett, az alaptagdíjon felüli kiegészítő tagdíj, egyéb hozzájárulás illetve felajánlás,

 • a pártoló tagok által fizetett pártoló tagdíj, felajánlás, egyéb hozzájárulás,

 • egyszeri tagi halasítási hozzájárulás,

 • állami és társadalmi szervezetek támogatása,

 • természetes és jogi személyek adományai,

 • pályázati úton elnyert támogatások,

 • rendezvények, táborok, konferenciák szervezési tevékenységének bevételei,

 • saját humán tevékenysége eredményeinek az értékesítéséből származó bevételek,

 • megbízás alapján végzett munka bevételei,

 • ingóságok és ingatlanok hasznosításából származó bevételek,

 • egyéb bevételek.

A rendes és ifjúsági tagok alap tagdíjának, valamint kiegészítő tagdíjának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A pártoló tagok tagdíját az Elnökség határozza meg.

4. Az Egyesület kiadásai:

 • rendezvények, táborok költségei,

 • képzési, továbbképzési kiadások,

 • alkalmazottak személyi jellegű költségei,

 • az Egyesület számítástechnikai eszközeinek beszerzési, pótlási, üzemeltetési, karbantartási költségei,

 • Internet kapcsolathoz is alkalmas telefondíjak

 • létesítmények beszerzési és fenntartási költségei,

 • tárgyi eszközök beszerzési és fenntartási költségei,

 • adminisztratív (könyvelés, posta, telefon, írószer stb.) költségek,

 • kiküldetési költségek,

 • költségtérítések

 • egyéb kiadások.

5. Az Egyesület az adott évre vonatkozó, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetés tervezetét az Elnökség készíti el.

6. Az Egyesület céljai megvalósításához, a gazdasági feltételek biztosítása érdekében másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így a vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos szerepet tölthetnek be az Egyesület gazdálkodásában.

7. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A vagyon kezeléséért az Elnökség felelős. Az Elnökség mandátumának lejártakor köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a közgyűlésnek elszámolni.

8. A rendes és ifjúsági tagoknak az alaptagdíjakat a tárgyévre vonatkozóan a tárgyév április 30.-ig be kell fizetni. Évközi belépés esetén az új rendes és ifjúsági tagnak az adott évre vonatkozó alaptagdíjat a belépést követő 30 napon belül kell befizetni.

9. Az adott évi kiegészítő tagdíj megfizetése a rendes, ifjúsági és tiszteletbeli tagok számára nem kötelező, de az Egyesület kezelésében álló vízterületeken a horgászni csak a kiegészítő tagdíj megfizetése után jogosultak a tagok.

10. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.

11. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használja fel.

12. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat elfogadására nincs szükség.

V.

Az Egyesület tagsága

 1. Az Egyesület taglétszáma:

Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjai létszámának felső határát a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés által meghatározott taglétszám a jelen fejezet 3.2. pontja alapján felvett ifjúsági tagok létszámával automatikusan bővül.

2. Az Egyesület tagjai:

a., rendes tag

c., ifjúsági tag

d., tiszteletbeli tag

b., pártoló tag

2.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden, az Egyesület célkitűzéseivel egyetértő nagykorú, horgászvizsgával rendelkező természetes személy aki:

a. elfogadja az Egyesület Alapszabályát;

b. belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja,

c. akit az Egyesület két már meglévő tagja írásbeli ajánlással támogat, kivéve az ifjúsági tagot

d. vállalja a alaptagdíj fizetését,

e. vállalja az egyszeri halasítási hozzájárulás megfizetését,

f. kötelezettséget vállal a jelen Alapszabályba foglalt Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

g. nem áll az állami horgászjegy kiváltás tilalmának hatálya alatt, valamint az Egyesület és más egyesületek által hozott fegyelmi intézkedés hatálya alatt.

h. Az Egyesület nem zárta ki korábban tagjai sorából.

2.3. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok a természetes személyek és jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel, tevékenységeivel és horgászrendjével egyetértenek, az Egyesületet céljainak és feladatainak ellátásában anyagi, szakmai vagy erkölcsi támogatásban részesítik.

2.4.1. Az Egyesület ifjúsági tagjai lehetnek mindazok a 12. életévüket betöltött, horgászvizsgával rendelkező kiskorú személyek akik,

a. elfogadják az Egyesület Alapszabályát;

b. belépési szándékukat a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatják,

c. akiket az Egyesület két már meglévő tagja ajánlással támogat, vagy akinek bármely felmenője legalább 4 éven keresztül érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezett az Egyesületben,

d. vállalják az ifjúsági alaptagdíj fizetését és a rájuk esetleg vonatkozó egyszeri halasítási hozzájárulás megfizetését.

e. kötelezettséget vállalnak a jelen Alapszabályba foglalt Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

h. Az Egyesület nem zárta ki korábban tagjai sorából.

2.4.2. A 18. életévét be nem töltött személyek belépési nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselője(i) hozzájárulása szükséges.

2.5. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek mindazok a nagykorú természetes személyek, akiket az Egyesület érdekében kifejtett kimagasló érdemeik alapján a Közgyűlés tiszteletbeli tagnak választott meg.

2.6. Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok adatait bizalmasan kezeli, azokat csak az adatvédelmi törvény szabályai szerint kezelheti.

3. Az Egyesületi tagság keletkezése:

3.1. A rendes tagok és az ifjúsági tagok tagfelvételről, amennyiben a létszám keret lehetővé teszi, az Egyesület Elnöksége egyhangúlag dönt.

Amennyiben a létszám keret betöltött, az Elnökség határozatában megállapítja, hogy a tagfelvételi kérelem érdemi elbírálására nincs lehetősége, rögzíti továbbá, hogy a kérelmet annak érdemi vizsgálata nélkül utasította el.

A kérelmezőt a döntéséről a jogorvoslati lehetőségről is tájékoztatva, írásban értesíti ki az Elnökség.

A kérelmező felvételét megtagadó határozat ellen 15 napon belül, az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni.

3.2. Az a 12. életévét betöltött kiskorú személy, aki ezen életkor betöltését megelőzően az Egyesületnél folyamatosan legalább 4 éven keresztül éves gyermek területi jeggyel rendelkezett, valamint felmenője legalább 4 éven keresztül rendes tagja volt az Egyesületnek, törvényes képviselője(i) kérelmére halasítási hozzájárulás mentesítése mellett kérheti ifjúsági tagként történő felvételét. Ezen ifjúsági tag felvételről az Elnökség dönt, a tag felvételét megtagadni ebben az esetben csak a 2.2. f. pont alapján van lehetőség. Ebben az esetben a Közgyűlés által meghatározott taglétszám az így felvett ifjúsági tagok létszámával automatikusan bővül.

3.3. Annak a 12. életévét betöltött kiskorú személynek ifjúsági tagként való felvételéről, aki a 3.2. pontban foglalt különös feltételeknek nem felel meg, amennyiben a létszám keret lehetővé teszi, az Egyesület Elnöksége egyhangúlag dönt. Ebben az esetben az ifjúsági tag a halasítási hozzájárulás 50 %-át köteles megfizetni a belépéssel egyidejűleg. Ezzel az ifjúsági tag jogot szerez arra, hogy a 18. életévét betöltve az aktuális halasítási hozzájárulás további 50 %- nak megfizetése mellett kérje a rendes tagként történő felvételét. Ezen tag felvételről az Elnökség dönt, a tag felvételét megtagadni csak a 2.2. f. pont alapján van lehetősége.

3.4. A pártoló tagsági jogviszonyt az Egyesület képviselője, valamint a pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott és határozatlan időre egyaránt.

3.5. A tiszteletbeli tagot, az Elnökség javaslata alapján az Egyesület Közgyűlése a teljes taglétszám 2/3-os többséggel választja.

4. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

4.1. A rendes tagok jogai:

4.1.1 Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, azokon indítványozási és szavazati joggal élhetnek.

4.1.2. Közvetlenül – a Közgyűlés keretében - választhatják meg a tisztségviselőket valamint bármely tisztségre választhatók.

4.1.3. Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez.

4.1.4. Az éves alaptagdíjak és az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott pénzbeli hozzájárulás (kiegészítő tagdíj) befizetését követően jogosultak az Egyesület által kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányok alapján horgászni az Egyesület vizein.

4.1.5. Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken, ezeken előadást tarthatnak.

4.1.6. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

4.1.7. Folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Egyesület működésének bármely területén elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásáról.

4.1.8. Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavukat felemelhetik, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatják.

4.2. A rendes tagok kötelezettségei

4.2.1. A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek betartása.

4.2.2. Az alaptagdíj, és amennyiben az Egyesület vízterületein horgászati joggal kívánnak élni, az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott pénzbeli hozzájárulás (kiegészítő tagdíj) megfizetése.

4.2.3. Az állami horgászrend, valamint a helyi horgászrend betartása.

4.2.4. Köteles a természetet óvni, környezetkárosodás, halpusztulás esetén a halőröket haladéktalanul értesíteni.

4.2.5. Köteles az Egyesület munkájában legjobb képességei szerint részt venni, az Egyesület hírnevét öregbíteni.

4.2.6. Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

4.2.7. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni.

4.3. A pártoló tagok jogai:

4.3.1. Írásban javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület Elnökségéhez.

4.3.2. Megállapodás alapján, és annak időtartalma alatt igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat, a megállapodásban foglaltak szerint horgászhatnak az Egyesület vizein.

4.3.3. Az Elnökség által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

4.3.4. Tagságuk időtartalma alatt megfigyelőként részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezetőtisztségek betöltésére nem választhatók és nem választhatnak.

4.4. A pártoló tagok kötelezettségei:

4.4.1. Az Egyesület pártoló tagjai kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

4.4.2. Kötelesek az Állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megtartani.

4.4.3. Kötelesek a természetet óvni, környezetkárosodás, halpusztulás esetén a halőröket haladéktalanul értesíteni.

4.4.4. A számukra a megállapodásban meghatározott pártoló tagdíjat megfizetni.

4.4.5. Kötelesek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, illetve az abban vállalt kötelezettségeknek eleget tenni.

4.4.6. Kötelesek a megállapodásban meghatározott idő elteltével a horgászatot abbahagyni.

4.4.7. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni.

4.5. Az ifjúsági tagok jogai:

4.5.1. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat.

4.5.2. Az éves tagdíj és az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott kiegészítő tagdíj befizetését követően jogosultak az Egyesület által kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányok alapján horgászni az Egyesület vizein.

4.5.3. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

4.5.4. Megfigyelőként részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem választhatnak.

4.5.5. Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken.

4.6. Az ifjúsági tagok kötelezettségei:

4.6.1. Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

4.6.2. Köteles az Állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megtartani.

4.6.3. Köteles természetet óvni, a környezetkárosodás, halpusztulás esetén a halőröket értesíteni.

4.6.4. Kötelessége a számukra előírt éves alaptagdíj, és amennyiben az Egyesület vízterületein horgászati joggal kívánnak élni, az ezen felüli, a Közgyűlés által meghatározott pénzbeli hozzájárulás (kiegészítő tagdíj) megfizetése.

4.6.7. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni.

4.7. A tiszteletbeli tagok jogai:

4.7.1 Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, azokon indítványozási és szavazati joggal élhetnek.

4.7.2. Közvetlenül – a Közgyűlés keretében - választhatják meg a tisztségviselőket.

4.7.3. Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez.

4.7.4. Mentesülnek az éves alaptagdíj-fizetési kötelezettség alól.

4.7.5. A Közgyűlés által meghatározott, az éves tagdíjon felüli kiegészítő tagdíj befizetését követően jogosultak az Egyesület által kiállított okmányokat birtokba venni, valamint ezen okmányok alapján horgászni az Egyesület vizein.

4.7.6. Részt vehetnek az Egyesület, vagy az Egyesület közreműködésével mások által rendezett konferenciákon, kiállításokon, rendezvényeken, ezeken előadást tarthatnak.

4.7.7. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe vehetik az Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit.

4.7.8. Folyamatos tájékoztatást kaphatnak az Egyesület működésének bármely területén elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, állásfoglalásáról.

4.7.9. Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát felemelhetik, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatják.

4.8. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:

4.8.1. A jelen Alapszabályban foglaltak, és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek betartása.

4.8.2. Amennyiben az Egyesület vízterületein horgászati joggal kívánnak élni, kötelesek a Közgyűlés által meghatározott kiegészítő tagdíj megfizetésére.

4.8.3. Kötelesek az állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet betartani.

4.8.4. Kötelesek a természetet megóvni.

4.8.5. Kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti.

4.8.7. Kötelesek a halőrök, illetve az Elnökség által választott társadalmi halőrök felszólítására irataikat bemutatni, kötelesek a gépjárműveik csomagterébe az ellenőrzésre jogosultaknak a betekintést lehetővé tenni.

5. Az Egyesületi tagság megszűnése:

5.1. A rendes tagság megszűnik:

a.) a tag írásban, az Elnökséghez benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat kézhezvételének napján,

b.) a tag halálával

c.) a tag kizárásával

5.2. A pártoló tagság megszűnik:

a.) az Egyesület és a pártoló tag közötti határozott időre szóló együttműködési megállapodásban foglalt időtartam lejártával,

b.) a határozatlan időre szóló együttműködési megállapodás bármely fél általi felmondása következtében, a másik félhez írásban benyújtott felmondó nyilatkozat kézhezvételétől számított 30. napon,

c.) a tag halálával, valamint a jogutód nélküli megszűnésével,

d.) a tag kizárásával.

5.3. Az ifjúsági tagság megszűnik:

a. a tag írásban, az Elnökséghez, a nyilatkozat kézhezvételének napján,

b. a tag halálával,

c. a tag kizárásával,

d. a tag rendes taggá válásával.

5.4. A tiszteletbeli tagság megszűnik:

a. a tag írásban, az Elnökséghez benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat kézhezvételének napján,

b. a tag halálával,

c. a tag kizárásával

VI.

Tag kizárása

1. A rendes tag kizárása

1.1. Azt a rendes tagot, aki

a) az alaptagdíj fizetés elmaradása esetén az esedékességtől számított 15 napon belüli írásban 30 napos póthatáridő adásával történő Elnökségi felszólítást követően sem teljesíti kötelezettségét, továbbá az ezt követő szintén írásban adott további 15 napos póthatáridő lejártát követően sem teljesíti alaptagdíj fizetési kötelezettségét,

b.) büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás indul ellene,

c.) akinek az állami horgászjegyét a Magyar Országos Horgász Szövetség jogerősen visszavonta.

az Elnökség határozatában kizárja a rendes tagok sorából.

1.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az Elnökség külön határozat elfogadásával dönt. Az Elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított soron következő Elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. Az Elnökségi ülés időpontjáról a tagot írásban értesíteni kell, és az Elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag előadja védekezése alapjául szolgáló tényeket. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

1.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

1.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.

A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az Elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.

1.3.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani.

2. A pártoló tag kizárása

2.1. Azt a pártoló tagot, aki

a) az együttműködési megállapodásban foglaltakat jelentős mértékben megszegi,

b) vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti

c.) az állami horgászrendet, valamint a helyi horgászrendet megsérti,

d.) büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás indul ellene

az Elnökség határozatában kizárja a pártoló tagok sorából.

2.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az Elnökség külön határozat elfogadásával dönt. A határozathozatal során az Elnökség a soron következő Elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

2.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

2.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.

A fellebbezés hiányában, amennyiben a megállapodásban meghatározott időtartam nem járt le, az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az Elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.

2.3.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani.

2.4. Azt a pártoló tagot, akinek határozott időre szól a megállapodása, a 2.1. a,b,c, pontjaiban rögzített cselekmények megvalósítása esetén, az Egyesület halőre(i) pártoló tagsági jogainak gyakorlásában azonnali hatállyal felfüggeszti az Elnökség kizárásról szóló döntése meghozataláig.

3. Az ifjúsági tag kizárása

3.1. Azt az ifjúsági tagot, aki

a) az alaptagdíj fizetés elmaradása esetén az esedékességtől számított 15 napon belüli írásban 30 napos póthatáridő adásával történő, törvényes képviselőjének címére is megküldött Elnökségi felszólítást követően sem teljesíti kötelezettségét, továbbá az ezt követő szinténírásban adott további 15 napos póthatáridő lejártát követően sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét,

b.) büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, vagy szabálysértési eljárás indul ellene,

c.) akinek az állami horgászjegyét a Magyar Országos Horgász Szövetség jogerősen visszavonta.

az Elnökség határozatában kizárja az ifjúsági tagok sorából.

3.2. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az Elnökség külön határozat elfogadásával dönt. Az Elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított soron következő Elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról. Az Elnökségi ülés időpontjáról a tagot és törvényes képviselőjét írásban értesíteni kell, és az Elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag, valamint törvényes képviselője előadja védekezése alapjául szolgáló tényeket. A kizáró határozatot az Elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az Elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot, és törvényes képviselőjét. Az Elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről.

3.3. A kizárással szembeni jogorvoslat

3.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett törvényes képviselője útján annak kézhezvételét követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az Elnökség a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést.

A fellebbezés hiányában az értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági viszony automatikusan megszűnik.

A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az Elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat. A közgyűlés lehetőséget ad a tag és törvényes képviselője szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.

3.3.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani.

VIII.

Az Egyesület szervezete

 

1. Az Egyesület szervei:

 

1.1. Közgyűlés,

1.2. Egyesület Elnöksége,

1.3. Felügyelő Bizottság,

1.4. Fegyelmi Bizottság

2. Az Egyesület tisztségviselői:

2.1. az Egyesület elnöke,

2.2 az Egyesület titkára,

2.3. három fő Elnökségi tag,

2.4. a Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja.

2.5. a Fegyelmi Bizottság elnöke és két tagja.

3. A Közgyűlés

3.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, az Egyesület tagjainak rendszeres tanácskozása, melynek összetételét a tagok összessége alkotja. A Közgyűlés nyilvános, a Közgyűlésen a rendes tagok, és pártoló tagok, ifjúsági tagok és a tiszteletbeli tagok egyaránt részt vehetnek. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az Egyesület elnöke, vagy Elnöksége indítványozza, továbbá a rendes tagság legalább 1/3-ának a cél megjelölésével történő írásbeli kezdeményezésére, továbbá ha a bíróság elrendeli, vagy az elnök indokoltnak látja (rendkívüli Közgyűlés).

3.2. A Közgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tárgysorozat megjelölésével az Elnökség nevében az elnök küldi ki, a kitűzött időpont előtt legalább 15, rendkívül indokolt esetben legalább 7 nappal.

3.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját napokban kell meghatározni úgy, hogy a két Közgyűlés között legalább 1 nap teljen el. A másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

3.4. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, valamint két hitelesítő tag és a jegyzőkönyv vezető ír alá.

3.5. A Közgyűlés határozatait, amennyiben jogszabály, jelen alapszabály, vagy a Közgyűlés másként nem rendelkezik, nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

Indokolt esetben az Egyesület bármely tagja indítványozhatja a név szerinti szavazás elrendelését. Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimondásához, valamint az Egyesület tulajdonában álló vízterületek elidegenítéséhez a szavazatra jogosult tagok 75%-nak az egyetértő szavazata szükséges. A vezető tisztségviselők visszahívásához a szavazásra jogosult tagok 50%+1 fő egyetértő szavazata szükséges.

3.6. A tagságnak a helyi horgászrend módosításának körében előterjesztett indítványait, legkésőbb a tárgyévi közgyűlést megelőző év november 30. napjáig lehet az Elnökséghez írásban benyújtani. Az ezen időpontot követően benyújtott indítványokat a tárgyévi közgyűlést követő rendes, vagy rendkívüli közgyűlés tárgyalja meg.

3.7. A helyi horgászrend módosításának körében előterjesztett azon javaslatot, melyet a Közgyűlés leszavazott, (nem kapott a kérdés szavazati többséget) a leszavazástól számított 3. tárgyévben lehet csak újra a Közgyűlés elé szavazásra bocsátani.

3.8. A Közgyűlés nyilvános, azon bárki – előzetes értesítés nélkül is – részt vehet, és minden rendes tagot, valamint tiszteletbeli tagot egy szavazat illet meg.

4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

4.1. Az alapszabály megállapítása, módosítása.

4.2. Az Egyesület tisztségviselőinek, beleértve az elnöknek, a három Elnökségi tagnak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az Egyesület titkárának a megválasztása és visszahívása.

4.3. Az éves költségvetés megállapítása, elfogadása.

4.4. Az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása.

4.5. A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása.

4.6. A Fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadása.

4.7. Az éves alaptagdíj összegének meghatározása és módosítása.

4.8. Az rendes és ifjúsági tagsági jogviszony létesítésekor fizetendő egyszeri halasítási pénzbeli hozzájárulás meghatározása.

4.9. Az éves alaptagdíjon felüli, éves kiegészítő tagdíj meghatározása.

4.10. A helyi horgászrend maghatározása, ide nem értve az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket.

4.11. Az Egyesület tulajdonában, illetve kezelésében álló tavak elidegenítése, illetve hasznosítása.

4.12. Az Egyesület tulajdonában, illetve kezelésében álló egyéb ingatlanok elidegenítése, illetve hasznosítása.

4.13. Az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatát megsemmisíti.

4.14. Másodfokon jár el az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

4.15. Költségvetésben állapítja meg az Elnökség költségtérítését.

4.16. Az Egyesület jogutód nélküli feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimondása.

4.17. Minden olyan egyéb kérdésekben való döntés, melyet jelen Alapszabály más pontjai a Közgyűlés hatáskörébe utalnak.

5. A tisztségviselők megválasztása

5.1. Az Egyesület tisztségviselőit az Egyesület Közgyűlése 5 éves időtartamra választja. Az Egyesület tisztségeire az Egyesület minden rendes tagja megválasztható.

5.2. A tisztújító Közgyűlés összehívását megelőzően az Egyesület Elnöksége, az Egyesület rendes tagjaiból 3 tagú bizottságot jelöl ki annak érdekében, hogy a bizottság a tagok véleményének kikérését követően javaslatot tegyen az Egyesület tisztségviselőinek személyére. Az Elnökség által kiküldött bizottság javaslatain túl az Egyesület bármely rendes tagja tehet javaslatot a tisztségviselők személyére.

5.3. Az Egyesület tisztségviselőit egyszerű szótöbbséggel (jelenlevő szavazásra jogosult tagok 50%-a +1fő) nyílt szavazással választja a Közgyűlés. Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt, úgy a második fordulóban a 3 legtöbb szavazatot kapó jelölt vesz részt, és a választáshoz a relatív többség is elegendő. (a legtöbb szavazatot elérő jelölt lesz megválasztva)

6. A tisztségviselők visszahívása

6.1. A tisztségviselők visszahívására kizárólag a közgyűlés jogosult.

6.2. A tisztségviselők visszahívásának van helye,

a) ha a tisztségéből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget,

b) ha a kötelezettségeinek megszegésével, vagy egyéb magatartásával az Egyesület érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,

c) ha kizárják az Egyesület soraiból.

6.3. A tisztségviselő visszahívására bármely Elnökségi tag, valamint a felügyelő bizottság elnöke tehet javaslatot.

6.4. A javaslatot az Elnökség, vagy a felügyelő bizottság elnöke a soron következő közgyűlés elé terjeszti, vagy ha a soron következő közgyűlés megtartása 3 hónapon túli időpontban esedékes, úgy a javaslatot előterjesztő egyben rendkívüli közgyűlés összehívását is kezdeményezi.

6.5. A közgyűlés a tisztségviselők visszahívásról nyílt szavazással meghozott határozatában dönt. A visszahíváshoz a szavazásra jogosult tagok 50%+1 fő egyetértő szavazata szükséges.

6.6. A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani.

7. Az Egyesület Elnöksége

7.1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai olyan büntetlen előéletű magyar állampolgárok lehetnek, akik nem állnak közügyektől való eltiltás hatálya alatt.

7.2. Az Egyesület elnökét, valamint Elnökségének tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A Közgyűlés külön választja meg az Egyesület elnökét és külön-külön az Elnökség tagjait. Az Egyesület Elnöksége 5 tagú, tagjai az elnök, titkár, a horgászmester, a tógazda, valamint az oktatási-ifjúsági és versenyfelelős. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelőséggel, tevékenységéről legalább évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.

7.3. Az Egyesület Elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, valamint a napirenden szereplő tárgysorozatot. Az Elnökségi ülésekre a meghívót 8 nappal az ülés időpontja előtt meg kell küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. Az Elnökség üléseire meg kell hívni azokat a tisztségviselőket, illetve tagokat, szükség estén szakértőket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából. A meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület munkájában. Az Elnökség ülésére meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki tanácskozási joggal vehet részt az ülésen.

7.4. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A tagfelvétellel kapcsolatban, valamint a helyi horgászrend körébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban hozott határozat vonatkozásában, valamennyi Elnökségi tag egyhangú szavazata szükséges. A testület egyéb kérdésekben akkor határozatképes, ha az ülésen az Elnökség legalább négy tagja jelen van. Az üléseket az elnök vezeti le. Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozathozatalt mellőzni kell, a kérdést a soron következő Elnökségi ülésen újra meg kell tárgyalni. Amennyiben ekkor is szavazategyenlőség áll fenn, úgy a kérdést el kell vetni. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet betekintés céljából minden tag számára hozzáférhetővé kell tenni.

8. Az Elnökség feladata

8.1. Az elnökön keresztül összehívja, valamint előkészíti az Egyesület Közgyűlését.

8.2. Gondoskodik az Egyesület tevékenységével összefüggő jogszabályok és a Közgyűlés határozatainak az érvényesítéséről.

8.3. Javaslatot tesz az Egyesület költségvetésére, valamint évente beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról és az Egyesület tevékenységéről.

8.4. Gondoskodik az Egyesület kezelésében levő vízterületek horgászható állapotának fenntartásáról, azok lehetőség szerinti növeléséről. Ennek érdekében meder és víztisztító kezeléseket, kotrásokat rendel el, az éves költségvetési kereten belül.

8.5. Gondoskodik a halőrházhoz vezető bekötőút rendszeres karbantartásáról.

8.6. Meghatározza a haltelepítések optimális időpontjait.

8.7. Meghatározza a telepítésre kerülő haltípusokat, illetve azok tavak közötti optimális elosztását.

8.8. A halvédelem érdekében átmeneti tilalmat, gyógyszeres kezelést, illetve etetést rendel el.

8.9. Két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület munkáját.

8.10. Dönt a rendes tagok, az ifjúsági tagok felvételéről.

8.11. Első fokon dönt a tag kizárásáról.

8.12. Meghatározza az Egyesület Elnökségi tagjainak feladatát két Elnökségi ülés közötti időszakban.

8.13. Dönt a helyi horgászrend azon kérdéseiben, melyek kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

8.14. Első fokon jár el a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben, másodfokon jár el az Egyesület azon tagjainak fegyelmi ügyeiben, mely tagok nem töltenek be tisztséget az Egyesületnél.

8.15. Megállapítja az Egyesület által szervezett versenyek, illetve egyéb rendezvények időpontját, feltételeit, díjazását, kijelöli ezen rendezvények rendezőit, bíráit.

8.17. Meghatározza és költségvetésbe állítja az Egyesület alkalmazottainak a munkabérét.

8.18. Javaslatot tesz a tiszteletbeli tagok személyére.

8.19. Az Egyesület tagjai közül kijelöli a leltározási feladatokat végző személyeket.

8.20. Pénzkezelési szabályzatot hoz létre.

8.21. A Magyar Országos Horgász Szövetség e tárgykörben kiadott útmutatója figyelembevételével elkészíti és szükség esetén módosítja az Egyesület fegyelmi szabályzatát.

8.22. Tagjai közül szükség esetén póttagot delegál a Fegyelmi Bizottság üléseire.

9. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartoznak a helyi horgászrenddel kapcsolatos alábbi feladatok.

9.1. Az Egyesület kezelésében levő területek (tavak) gépjárművel történő megközelítésének meghatározása, a gépjárműparkolók kialakításának meghatározása.

9.2. A tavakon a horgászhelyek kialakítása, illetve a horgászat elől elzárt védelmi területek kijelölése.

9.3. A megállapított költségvetés keretein belül, az egyes rovatok évközi átcsoportosítása.

9.4. A pártoló tagokkal kötendő megállapodás feltételeinek a meghatározása, így különösen a pártoló tagdíjak megállapítása, a pártoló tagok által kifogható halmennyiség megállapítása.

Az Elnökség a 9.1. és a 9.2. pontokban meghatározott kizárólagos hatásköreinek gyakorlása során különös figyelmet fordít az országos, valamint a helyi környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására.

10. Összeférhetetlenségi szabályok

10.1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

10.2. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

10.3. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn.

11. Az Egyesület elnöke.

11.1. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli, akit akadályoztatása esetén az elsődlegesen a titkár helyettesít.

11.2. Az elnök vezeti az Egyesületet, kapcsolatot tart az Elnökség többi tagjával, képviseli az Egyesületet hatóságok és harmadik személy előtt.

11.3. Az elnök irányítja az Egyesület alkalmazottjainak munkáját, a munkáltatói jogokat gyakorolja az alkalmazottak felett.

11.4. Biztosítja a pénzkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását.

11.5. Biztosítja a számviteli törvényben az Egyesületre nézve kötelezően meghatározott rendelkezések alkalmazását.

11.6. Az elnök összehívja és vezeti az Elnökség üléseit és a Közgyűlést.

11.7. Az elnök az Egyesület titkárával, vagy a Felügyelő Bizottság elnökével, illetve a horgászmesterrel gyakorolja együttesen az utalványozási jogot. Akadályoztatása esetén az utalványozási jogot a titkár, a Felügyelő Bizottság elnökével, vagy a horgászmesterrel gyakorolja együtt. Ha a titkár is akadályoztatva van, úgy a Felügyelő Bizottság elnöke, a horgászmesterrel együtt gyakorol utalványozási jogot.

12. Az Egyesület titkára.

A titkár irányítja az Egyesület ügyviteli, adminisztrációs és jogi ügyeit, ezen belül feladata,

a.) a szükséges és jogszabályban előírt belső utasítások szükség szerinti kimunkálása, az Egyesület által kötött szerződések elkészítése, esetleges ellenjegyzése,

b.) a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő indítványok előkészítése, szavazásra beterjesztése,

c.) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásának biztosítása, illetve ellenőrzése,

d.) a Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv vezetése, nyilvántartása, a határozatképesség megállapítása,

e.) segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában,

a) az elnökkel, vagy a Felügyelő Bizottság elnökével, vagy a horgászmesterrel együttes utalványozási jogokat gyakorol,

b) ellátja mindazon feladatokat, amelyet a jelen Alapszabály feladatául jelöl meg, illetve amellyel az Egyesület elnöke, vagy Elnöksége megbízza,

c) szervezi az Egyesület rendezvényeit.

13. Az Egyesület horgászmestere:

a.) felel a halállomány védelméért, az Egyesület kezelésében álló tavak biológiai egyensúlyának megóvásáért,

b.) átveszi, és biztonságosan a tavakba kihelyezi a leszállított telepítésre kerülő halmennyiséget,

c.) javaslatot tesz az Elnökségnek az optimális halmennyiség, halfajta és a tavakban történő elosztásuk tárgyában,

d.) biztosítja az Egyesület kezelésében álló tavak vízi növényeinek a megóvását, szükség esetén javaslatot tesz a vízi növényzet pótlásának lehetőségeire,

e.) meghatározza a gyógyszeres és kondíció növelő etetések számát és idejét,

f.) figyelemmel kíséri a vízminőséget, különös tekintettel a horgászok által felhasznált etetőanyagok minőségére és mennyiségére,

g.) állategészségügyi vizsgálatot végez,

h.) gondoskodik a téli halvédelemről.

i.) az elnökkel, vagy a Felügyelő Bizottság elnökével, vagy a titkárral együttes utalványozási jogot gyakorol

14. Az Egyesület tógazdája:

a.) felméri az Egyesület tavai körül felmerülő munkák mértékét,

b.) segíti a halőrök munkáját a tópartok, a pihenőház karbantartásának vonatkozásában, biztosítja a munkavégzés tárgyi feltételeit,

c.) javaslatot tesz tárgykörében a felmerült problémák, hiányosságok megoldására,

d.) ügyel a tavak és környezetük tisztaságára,

e.) kapcsolatot tart és ápol az illetékes önkormányzattal, társulásokkal, gazdálkodó szervezetekkel, valamint a tavak környékén működő őstermelőkkel,

f.) környezetszennyezés esetén haladéktalanul intézkedik, biztosítja a kárenyhítést, értesíti az Egyesület elnökét, valamint az illetékes szakhatóságot,

g.) irányítja a társadalmi halőrök munkáját, gondoskodik az alapvető felszereléseikről, munkájukhoz kellő segítséget is nyújt, jelentéseiket továbbítja az Elnökségnek.

15. Az Egyesület oktatási, ifjúsági és versenyfelelőse:

a.) gondoskodik az ifjúsági tagok szakismereteinek bővítéséről, sportszerű magatartásra nevelésükről,

b.) ellenőrzi az ifjúsági tagok körében a horgászrend megtartását,

c.) javaslatot tesz a sporthorgász versenyek megrendezésére, az események időpontjaira, a versenyfeltételekre, a versenyek díjazására, a versenybírák személyére,

d.) lebonyolítja a versenyeket, azokon, mint rendező részt vesz,

e.) szükség esetén kijelöli az Egyesület versenycsapatát,

f.) szükség esetén gondoskodik a horgászati ismeretek tárgykörből történő alapvizsgára való felkészítésről,

g.) biztosítja, hogy a helyi horgászrend rendelkezéseit minden tag megismerhesse, gondoskodik, hogy az országos és helyi horgászrendet érintő változások a halőrház közelében, jól látható helyen kifüggesztésre kerüljenek,

h.) horgászismeretek bővítése témakörben előadásokat szervez, rendezvényekre tesz javaslatot,

i.) tájékoztatást kér a halőröktől, valamint a társadalmi halőröktől, a tagság körében esetlegesen tapasztalt fegyelmi, etikai vétségekről.

16. A Felügyelő Bizottság

16.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság bármely tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

16.2. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni, indítványozni az Elnökségi ülés, illetve a Közgyűlés összehívását, ha arról szerez tudomást, hogy: az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan érintő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség

vagy a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

16.3. Az Elnökségi ülést a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

16.4. Ha az Elnökség, illetve a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul étesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

16.5. A Felügyelő Bizottság három tagját a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. Megbízásuk alatt az Egyesületben egyéb tisztséget nem vállalhatnak.

16.6. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a Elnökség elnöke vagy tagja,

b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

16.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, azonban az azon való részvétel szándékot legkésőbb az ülés előtt 3 nappal előre írásban jelezni kell. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, valamint a napirenden szereplő tárgysorozatot. Az ülésekre a meghívót 8 nappal az ülés időpontja előtt meg kell küldeni. A meghívás történhet levél, fax, e-mail formájában, indokolt esetben szóbeli vagy telefonos értesítéssel is. Az ülésekre meg kell hívni azokat a tisztségviselőket, illetve tagokat, szükség estén szakértőket, akiknek jelenléte szükséges a tárgysorozat szempontjából. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, akkor a tag maga jogosult az ülés összehívására.

16.8. A Felügyelő Bizottság csak az elnök és az egyik tag jelenléte esetén határozatképes, határozatait nyílt szavazással, egyszerűszótöbbséggel hozza, amennyiben a bizottság két tag esetén határozatképes, akkor csak egyhangú döntést hozhat. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén ezt elvetettnek kell tekinteni.

16.9. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein, betekinthetnek az Egyesület irataiba, tájékoztatást kérhetnek az Egyesület Elnökségének tagjaitól.

Egyes szakkérdések megvizsgálására, ideértve különösen a pénzügyi kérdéseket, szakértőt vehetnek igénybe.

16.10. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásbeli tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

16.11. A Felügyelő Bizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok a felügyelőszerv számára előírnak, függetlenül attól, hogy az Egyesület bevétele az adott évben eléri-e az 5 millió forint értékhatárt, vagy sem.

17. Fegyelmi Bizottság.

17.1. A Fegyelmi Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 évre. Megbízatásuk tartalma alatt egyéb tisztséget az Egyesületben nem vállalhatnak.

17.2. A Fegyelmi Bizottság 3 főből áll, a Bizottság elnökéből és 2 tagjából.

17.3. A Fegyelmi Bizottság első fokon jár el az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

17.4. A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét és eljárásának részletes szabályait az Egyesület Fegyelmi Szabályzata határozza meg.

17.5. Eljárása során a vezető tisztségviselőktől, a szervezet munkavállalóitól, halőreitől, a társadalmi halőröktől tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. A Fegyelmi Bizottság elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

17.6. A Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárás megindításáról az Elnökséget tájékoztatja, és egyben értesíti a fegyelmi tárgyalás időpontjáról is.

17.7. Az Elnökség tagjai a fegyelmi tárgyaláson tanácskozási joggal részt vehetnek.

17.8. A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Ha valamely tagja akadályoztatva van, és a fegyelmi tárgyaláson megjelenni nem tud, akkor az Elnökség, az Elnökségi tagok közül póttagot delegál a Fegyelmi Bizottság ülésére. Az így delegált póttagot a helyettesített Fegyelmi Bizottsági tag jogai illetik meg.

IX.

Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület működése során keletkezett iratokat 6 évig meg kell őrizni.

2. Az Egyesület törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el.

3. A Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, és a Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4. Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint felelősséggel tartoznak az Egyesületnek okozott károk megtérítése tekintetében.

5. Az Egyesület szervei által hozott határozatok nem lehetnek ellentétesek jelen Alapszabályba foglalt rendelkezésekkel, valamint az idevonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

6. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.

7. Az Egyesület megszűnik, ha jogutód nélküli feloszlását vagy más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja, ha a Bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt, amely vagyon az Egyesület tagjai között egyenlő arányban felosztható.

Pécs, 2011. február 20. napján.

Az Egyesület elnöke:

ZÁRADÉK

Jelen módosított alapszabályt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ’ellenjegyzem’ Siklóson, 2011. február 20. napján

Dr. Horváth László Imre

Ügyvéd

Az egyesület csak ezen a honlapján közölt adatokért vállal felelősséget!